More

  Auta elektryczne obowiązkowe dla instytucji publicznych i ich podwykonawców?

  Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych zakłada obowiązek stosowania pojazdów elektrycznych przez jednostki instytucje publiczne, w tym organy centralne oraz samorządy (wyłączając gminy i powiaty, na tym etapie).

  Co najważniejsze, obowiązek posiadania floty aut elektrycznych – tak osobowych jak dostawczych – będzie ciążył także na podwykonawcach.

  Centralne organy administracji z wyłączeniem służb specjalnych i mundurowych (specyfikacja w art. 36 i 64) mają w zadanym czasie doprowadzić do określonego udziału pojazdów elektrycznych we flocie obsługującej urząd (od początku 2020 roku – 10%, od 2023 – 20%, od 2025 – 50%). Rozłożony na 8 lat obowiązek zdecydowanego zwiększenia stosowania pojazdów elektrycznych jest traktowany jako element demonstracji i przykładu dla innych użytkowników samochodów.

  Organy samorządu z wyłączeniem gmin i powiatów do 50 tys. mieszkańców (art. 37) mają w zadanym czasie doprowadzić do udziału pojazdów elektrycznych we flocie obsługującej urząd: od początku 2020 – 10%, od początku 2025 – 30%. Oznacza to także stopniową wymianę floty. Jest tu pewna niekonsekwencja, bo gminy do 50 tys. mieszkańców nie mają obowiązku rozwoju infrastruktury ładowania.

  Zlecanie przez administrację rządową i samorządową (z wyłączeniem gmin i powiatów do 50 tys. mieszkańców, (art. 38) zadań publicznych innych niż transport publiczny lub ich wykonywanie powinno być realizowane od początku 2025 roku przez podmioty, u których 30% floty pojazdów użytkowanych do wykonywania tego zadania to pojazdy napędzane elektrycznie lub gazem ziemnym. Założenie to jest kontrowersyjne, trzeba bowiem brać pod uwagę, że zadania takie jak polewanie ulic wodą, utrzymanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wywóz nieczystości stałych lub płynnych (szamba), naprawy dróg (m.in. kładzenie asfaltu) i torowisk (w tym spawanie) nie są wykonywane typowymi pojazdami osobowymi lub ciężarowymi, ale specjalistycznym sprzętem, który zużytkowuje energię nie tylko do poruszania się, ale także do napędu urządzeń zainstalowanych na pojeździe. Tym samym obok ograniczenia zasięgu pojawi się problem ograniczenia czasu pracy urządzeń (pomp, dźwigów, młynów, podgrzewarek, aparatów spawalniczych itp.), a poza tym pojazdy takie z natury produkowane są w krótkich seriach i raczej nie można spodziewać się szybkiego wprowadzenia do produkcji elektrycznych wersji.

  Najciekawsze zapisy przedmiotowej Ustawy obejmują:

  Art. 34. 1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej zapewniają, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym je urzędzie lub instytucji gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym obsługę w zakresie transportu osób był równy lub wyższy niż 50% liczby użytkowanych pojazdów.

  Art. 35. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie był równy lub wyższy niż 30% liczby użytkowanych pojazdów.

  W zakresie kontraktorów i podwykonawców jednostek samorządu terytorialnego:

  ART. 35. 2. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000:
  1) wykonuje zadanie publiczne, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub
  2) zleca wykonywanie zadania publicznego, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub po-jazdy napędzane gazem ziemnym.

  Najnowsze artykuły

  Samochód elektryczny – co warto wiedzieć

  Samochody elektryczne z roku na rok cieszą się coraz większa popularnością. W dobie konieczności obniżenia emisji CO2, samochody na prąd staja się...

  Najważniejsze wyzwania w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

  Aby samochody elektryczne mogły odnieść w Polsce sukces, potrzebnych jest szereg czynników, które można podzielić na krótko i długoterminowe.

  Korzyści z posiadania prywatnego auta elektrycznego

  Ustawa o elektromobilności (z dn. 11 stycznia 2018) przewiduje szereg zachęt dla wszystkich posiadaczy aut elektrycznych na cele prywatne. Poza rozszerzeniem dostępu...

  Obowiązki w zakresie wprowadzenia autobusów elektrycznych dla transportu publicznego

  USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych opisuje szereg obowiązków jednostek publicznych w zakresie transportu zbiorowego.

  Podobne artykuły